پورتال علوم مدیریت کسب و کار ویژن

مجری دانشگاه صنایع و معادن ایران در استان خوزستان

این پورتال با افزایش بخش های جدید در حال بروز رسانی می باشد
تاریخ افتتاح پورتال جدید : بزودی